محاولة صياغة مؤشرات قياس جودة التدقيق –دراسة ميدانية في الجزائر-.
Title: محاولة صياغة مؤشرات قياس جودة التدقيق –دراسة ميدانية في الجزائر-.
Major: Sciences économiques, commerciales et gestion
Subject: Thèse de doctorat
Description:
University: Université de Biskra
Uploaded on: 2018-08-20
Uploaded by: Sahraoui

0 64
Report Document